Eindtijd Studies


Hallo en welkom bij deze studies over de eindtijd.

Door mijn diverse activiteiten rondom het boek Openbaring ben ik ook verder bezig geweest met diverse andere thema´s rondom de Eindtijd, zoals de ‘Dag des Heren’, de vier wereldrijken van Daniël, de toekomst van het volk Israël, de New World Order, de leer van de Opname van de Gemeente en de Vervolgde Kerk.

Jesus white horseIk heb hier al enkele studies over geschreven en blijf daar nog actief mee bezig, omdat het belangrijk is om geestelijk alert en waakzaam te zijn in de laatste dagen van de eindtijd. De Bijbel en de tekenen der tijden spreken er immers duidelijk over dat God nu actief toewerkt naar de vervulling van de belangrijkste nog openstaande heilsbelofte in de wereldgeschiedenis: de wederkomst van Jezus! En als het voor God zelf bovenaan Zijn prioriteitenlijst staat vermeld, hoe belangrijk zou het dan voor ons moeten zijn?

Om goed voorbereid te zijn op die Dag en op de dingen die daaraan voorafgaan, is het primair van belang dat je een persoonlijke relatie hebt met God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest, dat je vervuld bent met Zijn Eeuwige Liefde en volhardend bent in je toewijding aan Hem.

“Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen.” 1 Tessalonicenzen 3:11-13

Ik hoop daarom dat jij Zijn Liefde en vergeving reeds ontvangen hebt en dat je Hem hebt leren kennen als jouw persoonlijke Vader & Verlosser. Indien je de keuze om Jezus te erkennen als Heer en Verlosser nog niet hebt gemaakt, dan bid ik voor je dat Hij zich binnenkort zal openbaren in jouw leven, opdat je die keuze wél zult (kunnen) maken. Jezus zal wederkomen als jouw Redder (met Zijn beloning voor jou) óf als jouw Rechter (met het Oordeel over jou), één van beide. Ik spreek uit ervaring en inzicht als ik je vertel dat er werkelijk niets mooier en beter is dan het vervuld zijn met Gods liefde en het worden van Zijn Kind, welke bijzondere ervaringen je tot nu toe ook hebt gehad zonder Hem.

Verder hoop en bid ik dat mijn hieronder beschikbaar gemaakte studies (en mijn preken) een bijdrage zullen leveren in jouw wandel met Hem, zodat je verder gefundeerd en dieper bekrachtigd zult worden in Zijn Woord en Zijn Liefde, opdat je waakzaam bent en klaar staat op de dag dat Hij zal komen (Matteüs 24:42-44).

Wees gezegend!
Teacher on the Tower


Datum : 28 mei 2013
Titel   : Eschatologie: leer over de laatste dingen
Inhoud : Mijn persoonlijke aantekeningen van de lessen hierover op de ETH.

Datum : 28 mei 2013
Titel   : Overzicht 4 Wereldrijken
Inhoud : Een overzicht van de diverse teksten in het boek Daniël. Wat naast elkaar is geplaatst in het overzicht gaat over dezelfde gebeurtenissen en/of personen in dezelfde tijd. Wat onder elkaar staat is chronologisch na elkaar.

Datum :
Titel   :
Inhoud :

Datum :
Titel   : 
Inhoud :